Lục bộ là sáu bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) - cơ quan trung ương của Nhà nước phong kiến, có chức năng cao cấp trong triều đình, đứng đầu mỗi bộ là một vị Thượng thư, giúp việc có tả, hữu Thị lang (thời Lý, Trần, Lê) hoặc Tham tri (nhà Nguyễn).

Năm 1089, Lý Nhân Tông bắt đầu đặt ra các bộ, nhưng chưa đủ lục bộ. Dưới thời nhà Trần, các bộ được đặt dưới sự điều khiển của tướng quốc. Đầu thời kì Lê sơ, có 2 bộ là Bộ Lại và Bộ Lễ (theo “dư địa chí” của Nguyễn Trãi thì còn có một bộ nữa là Bộ Dân - tức là Bộ Hộ). Đến đời Lê Nghi Dân, đã đặt đủ lục bộ (sáu bộ).

Dưới triều vua Lê Thánh Tông vẫn giữ nguyên sáu bộ và đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Vua. Các triểu đại sau đó tiếp tục duy trì sáu bộ, trong đó, Bộ Lại phụ trách việc tuyển bổ, khảo hạch, thăng giáng quan lại, phong tước... Bộ Lễ phụ

trách lễ nghi, tế tự, thiên văn, tôn giáo, âm nhạc, đối ngoại, giáo dục, thi cử, Bộ Hộ quản lí ruộng đất, thuế khoá, kho tàng, dân số và cấp phát lương bổng; Bộ Binh quản lí quân đội, quân trang, vũ khí, phòng thủ biên cương; Bộ Hình phụ trách tư pháp và xét xử; Bộ Công phụ trách xây dựng, giao thông, bảo vệ đê điều, rừng... ;