Lương ngừng việc là tiền lương trả cho người lao động khi họ không làm việc mà không do lỗi của họ, theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận.

Trước đây, còn có quan điểm lương ngừng việc là một trong chế độ tiền đảm bảo (bao gồm cả tiền nghỉ phép và tiền trả trong trường hợp nghỉ tạm thời để sắp xếp lại lao động).

Hiện nay, lương ngừng việc được quy định để trả cho người lao động căn cứ vào nguyên nhân ngừng việc: nếu sự ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động vẫn được trả đủ tiền lương. Nếu do nguyên nhân bất khả kháng thì tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Nếu sự ngừng việc do lỗi của người lao động thì người lao động đó không được trả lương, những người lao động khác phải ngừng việc được trả lương như trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.