Lương theo sản phẩm là tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào đơn giá khoán sản phẩm và số lượng, chất lượng sản phẩm thực tế họ đã làm ra.

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, việc áp dụng lương sản phẩm do các cơ quan quản lÍ nhà nước quyết định. Hiện nay, người sử dụng lao động được quyết định vấn đề áp dụng lương sản phẩm trong đơn vị mình. Khi áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước và phải duy trì áp dụng trong thời gian nhất định. Để ổn định đời sống cho người lao động, pháp luật quy định ít nhất mỗi tháng người sử dụng lao động phải nghiệm thu sản phẩm và trả lương một lần.