1. Mã số chuyển ABA (ABA TRANSIT NUMBER) là gì ?

Mã số chuyển ABA là mã số tạo thuận lợi cho việc thanh toán séc giữa các ngân hàng. Hệ thống đánh số ABA, được quản lý bởi Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, phân bổ một số định danh duy nhất cho mỗi định chế tài chính Mỹ. Số ABA được in như là tử số (phần ở trên) của một phân số nằm góc trên bên phải các tờ séc; mẫu số LÀ BIỂU HIỆU TUYẾN CHI PHIẾU (CHECK ROUTING SYMBOL) của ngân hàng, xác định Ngân hàng Dự trữ Liên bang trả lãi cho định chế tài chính đó.

2. Nhận dạng ký tự mực từ tính (MAGNETIC INK CHARACTER RECOGNITION - MICR) là gì ?

Ký tự kỹ thuật số trên mép dưới của tấm chi phiếu chứa mã số chuyển ABA của ngân hàng phát hành (nhận dạng ngân hàng) và KÝ HIỆU TUYỂN CHI PHIẾU (thể hiện sẵn có khả năng nguồn vốn). Khi chi phiếu được thanh toán qua hệ thống ngân hàng, thì số tiền đôla của chi phiếu được cộng vào dòng MICR có thể đọc bằng máy. Sự phát triển của MICR trong thập niên 1950 tạo thuận tiện lớn cho thanh toán chi phiếu, giúp các ngân hàng gần như tự động hóa việc xử lý hàng tỷ chi phiếu mỗi năm.

3. Giảm thuế (TAX ABATEMENT) là gì ?

Giảm thuế là sự giảm thuế bất động sản tính trên giá trị (AD VALOREM) chấp thuận bởi một cơ quan thuế địa phương hoặc chính quyền đô thị bắt nguồn từ sự nới lỏng bởi cơ quan thuế, thảm họa thiên nhiên hoặc các lý do khác.

4. Ký hậu của ngân hàng (BANK ENDORSEMENT) là gì ?

Ký hậu của ngân hàng là việc ký hậu các chi phiếu để thanh toán và trình cho ngân hàng của người viết chi phiếu để thu tiền. Thông thường tất cả chi phiếu được xử lý bởi một ngân hàng, ngoại trừ những chi phiếu được viết bởi chính khách hàng (được gọi là CÔNG cụ CHI TRA TRONG NỘI Bộ), là các chi phiếu được nhóm lại trong BẢN THÔNG BÁO TIỀN MẶT (CASH LETTER), hay gồm các chi phiếu đã thanh toán với các ngân hàng khác thông qua HÃNG THANH TOÁN BÙ TRỪ địa phương được đóng dấu bằng Mã số cuyển ABA của ngân hàng. Điều này phân biệt ngân hàng với các định chế tài chính khác và có thể hiện những từ “chi trả cho các ngân hàng” và ngày thanh toán chi phiếu.

5. Số nhận dạng ngân hàng (BANK IDENTIFICATION NUMBER -BIN) là gì ?

1. Mã số chuyển ABA

2. Mã số xác định các định chế phát hành thẻ ngân hàng liên kết với Visa International hay MasterCard International, số BIN là sáu chữ sô' đầu tiên của số TÀI KHOẢN. Các ngân hàng sử dụng bảng BIN trong các giao dịch theo tuyển với ngân hàng thích hợp, để xét duyệt tín dụng và thanh quyết toán.

>> Xem thêm:  Tài khoản là gì ? Chủ tài khoản là gì ? Cách mở và sử dụng tài khoản

6. Sổ sách danh mục lớn (BATCH HEADER RECORD) là gì ?

1. Bảng định dạng 94 ký tự, địa chỉ ngân hàng để gửi các thanh toán của cơ quan THANH TOÁN BÙ TRỪ Tự ĐỘNG (A_CH); Điều này không giống như Mã số chuyển ABA, nếu các thanh toán thông thường được xử lý thông qua một ngân hàng trung gian.

2. Hồ sơ nhận dạng bất kỳ nhóm tài khoản nào được xử lý như một đơn vị.

7. Mã số chi phiếu (CHECK DIGIT) là gì ?

Ký tự cuối cùng trong sổ chuyển/tuyến ngân hàng gồm chín chữ số (Mã số chuyển ABA cộng với Ký hiệu tuyến chi phiếu) được in trên chi phiếu. Số chi phiếu, xuất từ máy vi tính, được dùng để nhận dạng các số chuyển và tuyến của một ngân hàng trong việc xử lý chi phiếu. Một vài ngân hàng cũng sử dụng các chỉ số chi phiếu để xác minh tính chính xác của số TÀI KHOẢN.

8. Ký hiệu tuyến chi phiếu (CHECK ROUTING SYMBOL) là gì ?

Mẫu số (số bên dưới) của phân số xuất hiện ở góc trên bên phải các chi phiếu, được trả thông qua Hệ thống Dự trữ Liên bang, số CHUYỂN ABA là số bên trên. Ký hiệu tuyến là dãy gồm ba đến bốn chữ số xác định Khu vực Dự trữ Liên bang của ngân hàng người chi trả, cơ sở Dự trữ Liên bang qua đó chi phiếu được thu, và các quỹ được giao bởi FED. Các chi phiếu CÓ HIỆU Lực TỨC THÌ, được ghi bằng chữ số 0 cuối cùng trong ký hiệu tuyến, có thể trả cùng ngày xuất trình cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Chi phiếu CÓ KHẢ NĂNG TRÌ HOÃN (được xác định bởi các sô' từ 1 đến 9 ở chữ sô' cuối cùng) được trả bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang trong hai ngày làm việc. Ví dụ 50-226/213.

9. Nhận dạng (IDENTIFICATION) là gì ?

Bất kỳ phương tiện nào nhằm xác nhận khách hàng của ngân hàng, ví dụ, người ký phát (người thực hiện) công cụ có thể chuyển nhượng, hoặc một người khởi xướng chuyển tiền bằng điện tử. Ngoài ra, bất kỳ ngành nghề nào được gán sô' xác định ngân hàng thanh toán (SỐ GIAO DỊCH ABA hoặc KÝ HIỆU TUYẾN CHI PHIẾU) hoặc chủ của các chứng khoán khả nhượng.

1. Chữ ký của khách hàng trên chi phiếu, là người ký phát hoặc người ký hậu. Ngân hàng có nghĩa vụ kiểm tra việc ký hậu các chi phiếu thanh toán, nhưng chỉ thực hiện trong trường hợp ngoại lệ.

>> Xem thêm:  Hình thức và nội dung của giao dịch bảo lãnh ngân hàng ?

2. Trong việc chuyển tiền bằng điện tử, là mật mã của ngân hàng gởi, gọi là KHÓA của người phát hành, được sử dụng thay chữ ký của nhân viên ngân hàng.

3. SỐ NHẬN DẠNG CÁ NHÂN (PIN) được gán cho một tài khoản ngân hàng.

4. Nhận dạng sinh trắc học, một phương tiện nhận dạng khách hàng bằng những đặc điểm thể chất độc nhất như giọng nói, dấu vân tay hoặc chữ viết tay. Triển vọng lớn nhất của những công nghệ mới này là chữ ký điện tử giúp xác nhận chữ viết tay.

5. Thông tin cá nhân được biết về chủ tài khoản như tên thời con gái của bà mẹ, được lưu vào THẺ CHỮ KÝ khi mở một tài khoản mới.

6. Số An Sinh Xã hội của một cá nhân hoặc số NHẬN DẠNG NGƯỜI NỌP thuế (Mã sô' thuế) liên bang của một tổ chức.

7. SỐ NHẬN DẠNG NGÂN HÀNG (BIN).

8. Ký tự máy có thể đọc như dòng NHẬN DIỆN KÝ Tự Mực TỪ TÍNH (MICR) tại mép dưới của chi phiếu.

9. SỐ CUSIP.

10. Một số thuật ngữ liên quan đến ABA thường được sử dụng:

- Hệ thống chuyển tiền số: NUMERICAL TRANSIT SYSTEM (Xem ABA TRANSIT NUMBER).

>> Xem thêm:  Bảo lãnh là gì ? Quy định về đối tượng, phạm vi và nội dung của bảo lãnh ?

- Số Tuyến/Chuyển: ROUTING/TRANS1T NUMBER (Xem ABA TRANSIT NUMBER)

- Mã số chuyển (Xem ABA TRANSIT NUMBER)

- Hệ thông số toàn cầu: UNIVERSAL NUMERICAL SYSTEM (Xem ABA TRANSIT NUMBER)

- Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (Hoa Kỳ): American Bankers Association (ABA)

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

>> Xem thêm:  Bảo lãnh là gì ? Bảo lãnh cứu nguy là gì ? Thỏa thuận, bảo lãnh là gì ?