Phụ lục số 02

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, CHỮ KÝ

SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đính kèm Giấy đề nghị mở tài khoản số ……………. ngày ………….. của ………………..)

Tên đơn vị: ...............................................................................................................

Địa chỉ giao dịch: ………………………………… Điện thoại giao dịch: ....................

Tên tài khoản thanh toán: ........................................................................................

Số tài khoản thanh toán: ..........................................................................................

Nơi mở tài khoản thanh toán: ..................................................................................

Đăng ký mẫu chữ ký và mẫu dấu sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước ……………………………………………………………… như sau:

>> Xem thêm:  Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng ?

1. Mẫu chữ ký

Người đăng ký mẫu chữ ký

Mẫu chữ ký thứ nhất

Mẫu chữ ký thứ hai

Chủ tài khoản và người được ủy quyền

Họ và tên Chủ tài khoản:

…………………………………………………

Số CMND: ……………………………………

Ngày cấp: …………………………………….

Nơi cấp: ………………………………………

 

 

Họ và tên người được Chủ tài khoản ủy quyền (người thứ nhất)

Số CMND: ……………………………………

Ngày cấp: …………………………………….

Nơi cấp: ………………………………………

Giấy ủy quyền số …………… ngày ……….

Thời hạn ủy quyền: …………………………

Phạm vi ủy quyền: …………………………..

 

 

Họ và tên người được Chủ tài khoản ủy quyền (người thứ hai):

Số CMND: ……………………………………

Ngày cấp: …………………………………….

Nơi cấp: ………………………………………

Giấy ủy quyền số ………….. ngày ..……….

Thời hạn ủy quyền: …………………………

Phạm vi ủy quyền: ………………………….

 

 

Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN) và người được ủy quyền

 

 

Họ và tên kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN):

Số CMND: …………………………………..

Ngày cấp: ……………………………………

Nơi cấp: ………………………………………

 

 

Họ và tên người được Kế toán trưởng ủy quyền (người thứ nhất):

Số CMND: …………………………………..

Ngày cấp: ……………………………………

Nơi cấp: ……………………………………..

Giấy ủy quyền số …………. ngày …………

Thời hạn ủy quyền: …………………………

Phạm vi ủy quyền: ………………………….

 

 

Họ và tên người được Kế toán trưởng ủy quyền (người thứ hai):

Số CMND: ……………………………………

Ngày cấp: ……………………………………

Nơi cấp: ………………………………………

Giấy ủy quyền số …………. ngày …………

Thời hạn ủy quyền: …………………………

Phạm vi ủy quyền: …………………………..

 

 

2. Mẫu dấu

Mẫu dấu thứ nhất

Mẫu dấu thứ hai

 

 

 

 

 

 

 

………. ngày ….. tháng ..... năm …..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp