CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

BẢN NHẬN XÉT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

1. Họ và tên người nhận xét:

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác:

3. Nơi công tác: tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, Fax, e-mail

4. Chức danh trong hội đồng:

5. Tên chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc tên dự án:

6. Nhận xét về báo cáo:

>> Xem thêm:  Mẫu kế hoạch quản lý môi trường của dự án cập nhật mới nhất

6.1. Nhận xét chung về những ưu điểm, mặt tích cực của báo cáo:..

6.2. Những nội dung chưa đạt yêu cầu, cần được chỉnh sửa, bổ sung: nhận xét chi tiết, cụ thể theo trình tự các chương, mục của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường

6.3. Những đề nghị và lưu ý khác: nếu có

7. Kết luận: nêu rõ 01 trong 03 mức độ: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua

 

(Địa danh nơi viết nhận xét), ngày ... tháng ... năm ... 
NGƯỜI VIẾT NHẬN XÉT 
(Ký, ghi họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phụ lục 2.7)