BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến...

[02] Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………

     [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..

     [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

 

STT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

 

Tên người bán

số

thuế người bán

 

Mặt hàng

Giá trị HHDV

mua vào chưa có thuế

 

Thuế suất

(%)

 

Thuế GTGT

 

Ghi chú

Mẫu số

Ký hiệu

 

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

          Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  

Ngày ......... tháng....... năm ............

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:..............................

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số  :...............................

 

 

 

 

Ghi chú:  

 - HHDV: Hàng hoá dịch vụ

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

 - GTGT: Giá trị gia tăng

 

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.