Đơn vị:...................

Mẫu số 08a - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ           

(Dùng cho VNĐ)                                               Số:............

Hôm nay, vào........ giờ.........ngày.........tháng......... năm .......

Chúng tôi gồm:

  • Ông/Bà:.....................................................................đại diện kế toán
  • Ông/Bà:.....................................................................đại diện thủ quỹ
  • Ông/Bà:.............................................................đại diện ....................

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng ( tờ )

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.......................

II

Số kiểm kê thực tế:

x

.......................

1

Trong đó: - Loại

.......................

.......................

2

                 - Loại

.......................

.......................

3

                 - Loại

.......................

.......................

4

                 - Loại

.......................

.......................

5

                 - ...

.......................

.......................

III

Chênh lệch (III = I – II):

x

.......................

            - Lý do:    + Thừa: .............................................................................................

                            + Thiếu: ............................................................................................

            - Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:..........................................................................

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)