Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

           Mẫu số S04b2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Bảng kê số 2

Ghi Nợ Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Tháng ...... năm ......

Số dư cuối tháng……………………..

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Nợ Tài khoản 112, ghi Có các Tài khoản

Số dư

cuối ngày

Số hiệu

Ngày, tháng

111

113

121

128

131

136

138

...

341

511

711

...

Cộng Nợ TK 112

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cộng

                        Số dư cuối tháng: ..............

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)