BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VIỆT NAM (*)

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số….. ngày ...)

 

Form No: 01-3/ĐNHT

A list of  Value-added Tax  refund over  goods and
services purchased by Diplomatic staff in Vietnam (*)

(Attached to the Notice of preposal for Refund of tax collected No…… dated……..)

 

- Ông/Bà (Mr/Ms):..............................................................................................

- Cơ quan công tác(Mission): ......................... Chức vụ(Position) .....................

- Chứng minh thư số (ID card No):...........

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

   Ngày cấp (date of issue)....... Ngày hết hạn (date of expiry)

- Mã số thuế ( tax code):.......... .............................. ..............................

-  Đề nghị đ­ược hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ............. tại ngân hàng ............. cho những hàng hoá, dịch vụ hoặc cho xăng dùng (cho xe cá nhân mang biển số: ......     ) mua trong quý  ...năm ... dùng dùng cho viên chức ngoại giao.

 (request to refund VAT at the account No………………..  in the bank……………… over goods and services or carburant  (for personal vehicle Plate No …………..) purchased on quarter ...  year ....     by the Diplomatic staff)

Đơn vị tiền (currency unit): Đồng Việt Nam (Vietnamese dong)

Số

TT

(No)

Hoá đơn

(Invoice)

Tên và

mã số

thuế nhà

cung cấp

(Supplier's

name &

tax code)

Tên

hàng hoá,

dịch vụ

(Name of purchased

goods & services)

Đơn vị

tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Doanh số mua chưa

có thuế GTGT

(Purchased price

without

VAT)

Tiền thuế GTGT

(Refundable

tax)

Cục Lễ tân duyệt về

danh mục,

số lượng

hàng hoá,

dịch vụ

(Certification

of the

Protocol Department

about kind

and quantity

of goods and services)

Mẫu số

(Template no)

hiệu

(Symbol)

Số

(No)

Ngày, tháng, năm phát hành

(Date

of release)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

(Total)

 

 

 

 

 

Tr­ưởng cơ quan đại diện hoặc

Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

(Signed by Head or Deputy Head of Mission and stamp)

 

 

Cục Lễ tân  Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận ng­ười khai đ­ược hoàn thuế GTGT đối với:

- xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định l­ượng cho xe ô-tô mang biển số nêu trên;

- hàng hoá, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hoá dịch vụ mua trong hoá đơn số : ………………

 

The Protocol Department-MOFA certifies that the Diolomatic staff  enjoys  VAT refund for:

 - over carburant according to the quota  for the above-mentioned  Vehicle Plate No

- over goods or services mentioned above except for  those of  invoice(s)No : ........................ .

 

………….. , ngày... tháng... năm...

 ……., date...month...year.

 

Cục tr­ưởng Cục Lễ tân  Nhà nước

 Director of Protocol Department

 

 

Ghi chú (Note):

(*) - Khai và gửi Cục Lễ tân Nhà nước Bộ ngoại giao 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of MOFA)

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?

   - GTGT: giá trị gia tăng

                ( VAT: Value-added Tax)

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử