CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kỳ…….năm......

Tên tổ chức:...............................................................................................................................

Mã số thuế:.................................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

STT

Doanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử

Tên hóa đơn

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

Mã số thuế

Tên

Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........., ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên