Mẫu số 23/TP-TTTM  (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BÁO CÁO
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Kính gửi:

                         - Bộ Tư pháp;
                         - Sở Tư pháp……………………

 

Tên Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………..

Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại.............................................................

Giấy đăng ký hoạt động số:......................................................................................................

Do Sở Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại.............................................................

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ số nhà, đường phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………….Sinh ngày:…………………………. Giới tính:……………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………

Do: ……………………………….cấp ngày……….. tháng………….. năm.... tại………………….

4. Về quá trình chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (thanh toán các khoản nợ, các vụ việc đã nhận...)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết đã thanh toán xong các khoản nợ, thực hiện xong mọi nghĩa vụ, trách nhiệm và hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Trung tâm trọng tài và Chi nhánh Trung tâm trọng tài). Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung. Thông báo này và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)