CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….

 

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe số: ………. ngày …… / …… / ……. do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ……) cấp, Trường (Trung tâm)……………………. đã tổ chức xét tuyển học viên và khai giảng các lớp như sau:

S
TT

Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số lượnghọc viên

Ngàykhaigiảng

Ngày bếgiảng

Ngày đăng ký sát hch

Ghichú

1

Hệ đào tạo mới

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Hệ đào tạo nâng hạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………………….. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) ………………………. chấp nhận kế hoạch sát hạch cho học viên các lớp như lịch đề nghị.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)