CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….

 

BÁO CÁO Đ NGHỊ T CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tiếp theo công văn số ……………….. ngày …../…../…..

Trường (Trung tâm) …….. đã có báo cáo khai giảng và đăng ký sát hạch các lớp đào tạo lái xe Khóa ………….. với Tổng cục (Sở), nay Khóa học đã hoàn thành chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, cụ thể:

S
TT

Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số học viên vào học

S học viên dự sát hạch

Ngày sáthạch

Ghi chú

1

Hệ đào tạo mới

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Hệ đào tạo nâng hạng

 

 

 

 

 

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) xét duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học viên các khóa - lớp trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)