Bộ, Tỉnh:.........................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên ………………………..

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản………….

Mã cơ quan, đơn vị:.....................................................

Loại hình cơ quan, đơn vị:...........................................

Mẫu số 01-BC/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI LẦN ĐẦU TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

TÀI SẢN

KÝ HIỆU

CẤP, LOẠI

NĂM XÂY DỰNG

NĂM SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ

(nghìn đồng)

THÔNG TIN KHÁC

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng

........., ngày..... tháng..... năm ......

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)