Bộ, Tỉnh:............................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………

Mã cơ quan, đơn vị:..........................................................

Loại hình cơ quan, đơn vị:..............................................

Mẫu số 03 - BC/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

STT

CHỈ TIÊU

THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI

NGÀY THÁNG THAY ĐỔI

LÝ DO THAY ĐỔI

1

2

3

4

5

1

Tên tài sản hạ tầng đường bộ

2

Ký hiệu

3

Cấp, loại

4

Giá trị (nghìn đồng)

     - Nguyên giá

     - Giá trị còn lại

5

Thông tin khác

..................., ngày.....tháng.....năm......

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

..................., ngày.....tháng.....năm......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)