Bộ, Tỉnh:...............................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………….

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản…………………

Mã cơ quan, đơn vị:............................................................

Loại hình cơ quan, đơn vị:.................................................

Mẫu số 04 -BC/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KÊ KHAI XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

STT

MÃ TÀI SẢN

TÊN TÀI SẢN

NGÀY THÁNG THAY ĐỔI

LÝ DO THAY ĐỔI

1

2

3

4

5

..................., ngày.....tháng.....năm......

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

..................., ngày.....tháng.....năm......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)