TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20...

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Số TT

CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

THỰC HIỆN

DỰ KIẾN

Năm
20..

Năm
20..

Năm
20.

Năm
20..

Năm
20..

Năm
20..

Năm
20..

Năm
20..

I

Sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ, trong đó:

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ nội địa

- Sản phẩm nhãn quốc tế

+ Sản phẩm A

+ Sản phẩm B

- Sản phẩm nhãn nội địa

+ Sản phẩm bao cứng

+ Sản phẩm bao mềm

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sản lượng thuốc lá điếu xuất khẩu

Triệu bao

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Giá trị SXCN

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nộp ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Lợi nhuận

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Kim ngạch xuất khẩu

1.000 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)