Phụ lục số 15

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỢP NHẤT, SÁP NHẬP CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

 

  1. Tên Công ty quản lý quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập:
  2. Ngày lập báo cáo:

 

I. Báo cáo tài sản trước và sau hợp nhất, sáp nhập

                                                                                             Đơn vị tính:....VND

STT

CHỈ TIÊU

Trước khi hợp nhất, sáp nhập

Sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách

Chênh lệch

 

 

Cty ...

Cty....

Cty....

Cty ...

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(n)

(n+1) = (n)-(1)-(2)-(3)-...

TÀI SẢN

I. 1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

I. 2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I. 3

Cổ tức được nhận

 

 

 

 

 

I. 4

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

I. 5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

I. 6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

I. 7

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

NỢ

II. 1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

II. 2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

 

IV

Tổng số cổ phiếu

 

 

 

 

 

V

Giá trị của một cổ phiếu

 

 

 

 

 

 

II. Danh sách chủ nợ và cổ đông phản đối hợp nhất, sáp nhập

 

TT

Tên (cổ đổng, chủ nợ)

Số lượng/giá trị khoản vay

Giá trị thanh toán

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chia công ty, tách công ty, hợp nhất và sáp nhập công ty

 

(Tổng) Giám đốc

Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?