Mẫu 2. Báo cáo kết quả sơ tuyển  sức khỏe nghĩa vụ quân sự

 

HUYỆN.............................

.....................................

Số:             /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ..........(Địa danh),  ngày       tháng     năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Đợt ....... . năm ........

 

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng phải sơ tuyển sức khỏe theo kế hoạch

 

 

2

Số lượng đã sơ tuyển

 

 

3

Số lượng đủ điều kiện khám tại tuyến huyện

 

 

4

Tổng số đã loại ra

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

- Số lượng đề nghị miễn làm NVQS

 

 

 

- Lý do khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         TỔ TRƯỞNG

                                                                                                                 TỔ SƠ TUYỂN SỨC KHỎE 

                                                                                                                                                              (Ký tên)

Nơi nhận:

- Hội đồng NVQS xã;

- Phòng Y tế huyện;

- Trung tâm Y tế huyện;

- Lưu.....