TÊN DOANH NGHIỆP
MST

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

….., ngày …. tháng  năm 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT

Chỉ tiêu

 

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ sovới KH

Tỷ lệ sovới cùng kỳ năm trước

1

Khối lượng, sản lượng sản phẩmdịch vụ công ích thực hiện trong năm

 

(Tấn, kg)

(Tấn, kg)

.... %

.... %

2

Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu

 

(Tấn, kg)

(Tấn, kg)

.... %

.... %

3

Số lượng ý kiến phản hồi về chấtlượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu

(Thống kê số lượng các ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp)

4

Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm

 

………tr.đ

………tr.đ

.... %

.... %

5

Doanh thu thực hiện các sảnphẩm, dịch vụ công ích trong năm

 

………tr.đ

………tr.đ

.... %

.... %

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

5. Quan hệ tốt với người lao động.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?