Phụ lục 62

UBND TỈNH, TP… (1)
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRỒNG CÂY THUỐC LÁ, GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ NĂM 20...

Kính gửi: Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

Tên, địa chỉ, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép

Diện tích trồng cây thuốc lá (ha)(1)/ doanh nghiệp ủy thác XNK(2)

1

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

 

 

2

Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Trường hợp là Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá ghi diện tích trồng cây thuốc lá là (ha).

(2): Trường hợp là Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.