Phụ lục 70

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

(6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm.......); cả năm.........)

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh...

Số TT

Khoản mục

ĐVT

Thực hiện đầu tư năm

20(1)..

Kế hoạch đầu tư năm

20(2)…)

Thực hiện đầu tư 6 tháng năm(3)…

Thực hiện năm

20...(4)

Kế hoạch năm

20...(5)

I

Tổng diện tích

ha

 

 

 

 

 

II

Tổng sản lượng

Tấn

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư trực tiếp (6):

 

 

 

 

 

 

1.1

Diện tích

ha

 

 

 

 

 

1.2

Sản lượng

Tấn

 

 

 

 

 

2

Đầu tư gián tiếp (6)

Tấn

 

 

 

 

 

1.1

Diện tích

ha

 

 

 

 

 

1.2

Sản lượng

Tấn

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Thực hiện đầu tư của năm trước .

(2): Kế hoạch đầu tư của năm báo cáo

(3): Thực hiện 6 tháng của năm báo cáo

(4): Thực hiện cả năm của năm báo cáo

(5): Kế hoạch năm sau

(6): Ghi cụ thể diện tích, sản lượng của từng địa phương (từ cấp huyện, tỉnh) đầu tư.