TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/CHỦ ĐẦU TƯ

Số:……/……

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.....tháng.....năm.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

QUÝ........../6 THÁNG ĐẦU NĂM………/NĂM………

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…………..

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/chủ đầu tư: ............................................................

2. Địa chỉ: .........................................................................................................

3. Điện thoại: .....................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..............................................................

..........................................................................................................................

5. Cơ quan cấp: ............................................... Ngày cấp: ..................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

..........................................................................................................................

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ......................................................................

..........................................................................................................................

7. Tổng số lao động (bao gồm người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam): ...

.........................................................................................................................

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài quý ..................................,

6 tháng đầu năm...................hoặc năm................................................... như sau:

Số TT

Họ và tên

Giới tính

Quốc tịch

Hộ chiếu

Vị trí công việc

Cấp GPLĐ

Mức lương trung bình (triệu đồng)

Nam

Nữ

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Đại Dương

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nhà quản lý

 

Giám đốc điều hành

 

Chuyên gia

 

Lao động kỹ thuật

Khác

Cấp GPLĐ

Cấp lại GPLĐ

Không đủ điều kiện cấp, cấp lại GPLĐ

Không thuộc diện cấp GPLĐ

Đã nộp hồ sơ nhưng chưa được Cấp GPLĐ, Cấp lại GPLĐ hoặc xác nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu đơn vị

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/CHỦ ĐẦU TƯ

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu số 09/Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động