Phụ lục 71

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

(6 tháng đầu năm.....................(hoặc 6 tháng cuối năm.........); cả năm................)

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh...

Số TT

Loại nguyênliệu

ĐVT

Số lượng nhập khẩu

Hợp đồng NK ủy thác số ngày, tháng, năm

Tên doanh nghiệp ủy thác NK

Số lượng xuất khẩu

Hợp đồng XNK ủy thác số ngày, tháng, năm

Tên doanh nghiệp ủy thác XK

1

Lá thuốc lá

Tấn

 

 

 

 

 

 

2

Sợi thuốc lá

Tấn

 

 

 

 

 

 

3

Cọng thuốc lá

Tấn

 

 

 

 

 

 

..

...thuốc lá...

Tấn

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Tấn

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)