TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: ………./…..

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CẤP, ĐI GIẤY PHÉP LÁI XE

Tháng ….. năm ……..

Hạng giấy phép lái xe

Ngưi Việt Nam

Người nước ngoài

Tổngsố

Xác minh giấyphép lái xe

n chỉ giy phép lái xe bịhỏng

Ghichú

Cp cho thí sinh thi mới

Đi, cấp lại cho người đã có giấy phép lái xe

Cp cho thí sinh thimới

Đi, cấp lại cho ngưi đãcó giấy phép lái xe

Số lượng đề nghị xác minh

Số lưng xác minh

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số ấn chỉ hỏng: AA123456, AA123457 …………..

NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ, tên)

TNG CỤC TRƯNG (GIÁM ĐC S)
(Ký tên, đóng dấu)