Tên Chủ sở hữu………..
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…

Biểu mẫu số 2
(Thời hạn báo cáo: 15/02 hoặc 15/03)

 

BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

SốTT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số năm trước liền kề năm báo cáo

Số báo cáo năm...

Kếhoạch

Thựchiện

Kếhoạch

Thựchiện

1

2

3

4

5

6

7

I

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

 

 

 

 

 

1

Tổng sản phẩm (kể cả quy đổi)

 

 

 

 

 

2

Tổng doanh thu

Tr.đồng

 

 

 

 

3

Tổng chi phí (chưa có lương)

Tr.đồng

 

 

 

 

4

Lợi nhuận

Tr.đồng

 

 

 

 

5

Tổng các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Tr.đồng

 

 

 

 

II

TIN LƯƠNG

 

 

 

 

 

1

Lao động kế hoạch

Người

 

 

 

 

2

Lao động thực tế sử dụng bình quân

Người

 

 

 

 

3

Mức lương bình quân theo hợp đồng lao động

1.000đ/tháng

 

 

 

 

4

Mức tiền lương bình quân kế hoạch

1.000đ/tháng

 

 

 

 

5

Mức tiền lương bình quân thực hiện

1.000đ/tháng

 

 

 

 

6

Năng suất lao động bình quân theo... (1)

Tr.đồng/năm

 

 

 

 

7

Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể

Tr.đồng

 

 

 

 

8

Quỹ thưởng an toàn và chế độ đặc thù khác (nếu có)

Tr.đồng

 

 

 

 

9

Quỹ tiền lương kế hoạch

Tr.đồng

 

 

 

 

10

Quỹ tiền lương thực hiện

Tr.đồng

 

 

 

 

11

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động

Tr.đồng

 

 

 

 

12

Thu nhập bình quân

1.000đ/tháng

 

 

 

 

Ghi chú: (1) ghi rõ năng sut lao động tính theo chỉ tiêu tng doanh thu trừ tổng chi phí(chưa có lương) hoặc tính theo tổng sản phẩm tiêu thụ.


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

…., ngày ….. tháng….năm….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)