Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

Hôm nay ngày.........tháng........năm..................................................................................

Tại:....................................................................................................................................

Người nhận chứng cứ ............................................................................................. .... (1)

Người giao nộp chứng cứ:....................................................................................... .... (2)

Là:…………….….. (3) trong vụ án về………..……………................. ………….... (4)

Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:........................................................... (5)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ

(Họ và tên)

NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ

(Họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA............ (6)

(Người xác nhận ký tên và đóng dấu)

(Họ và tên người xác nhận)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a:

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và cơ quan công tác của người nhận chứng cứ.

(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan, tổ chức công tác của người giao nộp chứng cứ.

(3) Nếu là đương sự thì ghi địa vị pháp lý của người giao nộp chứng cứ trong vụ án; nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ thì ghi “là người được yêu cầu giao nộp chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ”.

(4) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của từng chứng cứ một; số bản, số trang của từng chứng cứ.

(6) Nếu Toà án hoặc cơ quan, tổ chức nào xác nhận thì ghi tên Toà án hoặc cơ quan, tổ chức đó.

---------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;