Mẫu số 03

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN GIAO NỘP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

- Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Căn cứ Thông tư số: ... /TT-BTNMT ngày ….. tháng ….. năm …… của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ,

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ………

Tại: ……………………….. (trụ sở đơn vị tiếp nhận sản phẩm giao nộp)

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO:

Đại diện là Ông (Bà):

Chức vụ:

BÊN NHẬN:

Đại diện là ông (Bà):

Chức vụ:

Thực hiện việc giao - nhận thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ của dự án (công trình) ………………………. với những tài liệu cụ thể như sau:

TT

Danh mục tư liệu

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 2 bản, có giá trị như nhau.

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO​
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du)