CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................

 

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

 

- Căn cứ vào hợp đồng .... ngày .... tháng .... năm ....... ký giữa Công ty Cổ phần A và Công ty TNHH B về việc ..................

- Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số ...... ngày .../.../.... mà Công ty Cổ phần A đã cấp cho Công ty TNHH B;

- Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ..... Tại Trụ sở Công ty ..........................................

 

Chúng tôi gồm có:

BÊN A              : CÔNG TY CỔ PHẦN A

Địa chỉ             : ……………………………...................................................……………………

Mã số thuế     : ……………………………................................................……….…..……………

Đại diện          : ……………………………..................................…………………………………

Tài khoản số  :…………………………….......................................………………………………

 

BÊN B            : CÔNG TY TNHH B

Địa chỉ            : ……………………………..............................................…………………………

Mã số thuế     : ……………………………......................................................……………………

Đại diện          : …………………………….........................................................…………………

Tài khoản số  :……………………………..........................................……………………………

Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số 0123/GTGT ngày .../.../...... mà Công ty Cổ phần A đã cấp cho Công ty TNHH B

1.  Lý do huỷ bỏ hoá đơn.

Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.

2.  Cam kết.

+   Công ty Cổ phần A đã cấp cho Công ty TNHH B cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số 0123/GTGT ngày .../.../....  trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

+   Công ty Công ty TNHH B cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn số GTGT số 0123/GTGT mà Công ty Cổ phần A đã viết và xuất cho Công ty TNHH B.

+   Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ty TNHH B hoàn toàn chịu trách nhiệm

+   Liên 2 của hoá đơn số 0123/GTGT ngày .../.../....  được hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B