TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

ĐOÀN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA)

Tại:............................................. ............................................................

           

Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc kiểm tra (hoặc thanh tra) tại.......................(tên người nộp thuế) ;

Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra) đã tiến hành kiểm tra (hoặc thanh tra tại...........................(tên người nộp thuế)...;

Thời kỳ kiểm tra (hoặc thanh tra):..................................................................;

           

Hôm nay, ngày......../........./..........., tại....................................., chúng tôi gồm:

 

>> Xem thêm:  Các thỏa thuận loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong ASEAN, APEC và WTO ? Quyền Sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO ?

            1. Đoàn kiểm tra (hoặc thanh tra):

            - Ông (bà)..........................................                        - Trưởng đoàn

            - Ông (bà)..........................................                        - Thành viên

            - Ông (bà)..........................................                        - Thành viên

            - Ông (bà)..........................................                        - Thành viên

           

2. Người nộp thuế:

            - Ông (bà)..........................................                           - Giám đốc.

            - Ông (bà)..........................................                           - Kế toán trưởng.

            - Ông (bà)..........................................                           ­- ........................

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?

 

            Lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra (hoặc thanh tra) như sau:

 

            I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

 

            - Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..................... ngày........../........./............ do.................................................................................... cấp.

            - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:.........................................................................

            - Hình thức hạch toán kế toán:...............................................................................

            - Niên độ kế toán:...................................................................................................

            - Đăng ký kê khai nộp thuế tại: .............................................................................

>> Xem thêm:  Những thủ tục cần thiết khi mở một cửa hàng kinh doanh cá nhân ?

            - Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: ......................................................

            - Mục lục Ngân sách: Cấp.........   Chương........... Loại.............    Khoản..................

            - Tài khoản số:........................ mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng) ............................................

            - Các đơn vị thành viên (nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán; đến thời điểm kiểm tra ( hoặc thanh tra) đã có xác nhận doanh thu, chi phí, nghĩa vụ nộp Ngân sách của cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở hay chưa).

 

II/ NỘI DUNG KIỂM TRA (HOẶC THANH TRA) TẠI TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ:

 

STT

Chỉ tiêu

Số báo cáo của người nộp thuế

Số kiểm tra (hoặc thanh tra)

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(Ghi các nội dung đã thực hiện kiểm tra, thanh tra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Giải trình số liệu chênh lệch qua kiểm tra (hoặc thanh tra): Ghi rõ nguyên nhân điều chỉnh tăng giảm từng khoản mục đã kiểm tra (hoặc thanh tra) nêu trên hoặc giải thích lại cách tính toán xác định số liệu phải điều chỉnh có liên quan (nếu có)

 

>> Xem thêm:  Bảng mã HS và danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm

III/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

(Ghi các sắc thuế đã thực hiện kiểm tra, thanh tra)

 

STT

CHỈ TIÊU

Theo dõi tồn đọng năm trước

Theo dõi phát sinh

Tổng số còn phải nộp

Kỳ trước chuyển sang

Số đã nộp cho tồn đọng

Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang

Phát sinh phải nộp trong kỳ

Số đã được hoàn hoặc miễn giảm trong kỳ

Số đã nộp cho phát sinh trong kỳ

Số còn phải nộp phát sinh trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)

(7)

(8)

(9)=(6)-(7)-(8)

(10)=(5)+(9)

1

 

Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thuế TNCN

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thuế Tài nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Thuế Môn bài

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thuế Nhà thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Thuế GTGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 + Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thuế khác (Nếu có).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ KIẾN NGHỊ VÀ YÊU CẦU:

 

            1. Kiến nghị:

- Về việc mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ: ...........................................................................................................................................

- Về việc kê khai thuế, nộp thuế:

>> Xem thêm:  Công an có quyền kiểm tra nhà nghỉ không?

...........................................................................................................................................

 

            Ghi chú: Nếu có sai phạm phát hiện qua việc kiểm tra (hoặc thanh tra) phải nêu cụ thể vi phạm tại các quy định nào của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Xác định nguyên nhân vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ (nếu phát hiện được).

 

 

2. Các yêu cầu:

            - Nếu có số thuế phải truy thu thêm thì phải yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của cơ quan thuế khi có quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

            - Nếu còn nợ đọng thuế phải yêu cầu người nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.

            - Đối với các vi phạm về chế độ mở, ghi chép, hạch toán trên sổ sách kế toán và hoá đơn chứng từ phải yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời.

            - Kiến nghị về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua kiểm tra (hoặc thanh tra) đối với cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của người nộp thuế.

>> Xem thêm:  Nhận quà tặng từ nước ngoài gửi về có phải nộp phí hải quan hay không ?

            - Kiến nghị với các cơ quan (Bộ phận chức năng của cơ quan thuế) về các biện pháp, trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối với người nộp thuế.

            - Các yêu cầu, kiến nghị hoặc ghi nhận khác (nếu có).

           

            V/ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP (nếu có):.....................................................

            Biên bản được thông qua vào hồi.......... giờ cùng ngày.

           Biên bản gồm có......... trang, được lập thành ................... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau; ............................................................................................................................../.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

(HOẶC THANH TRA)

Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

TRƯỞNG ĐOÀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Đăng ký mua hóa đơn ở đâu để xuất cho khách hàng mua văn phòng phẩm ?