CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN KIM TRA HỒ  THÍ SINH D SÁT HẠCH LÁI XE

Hôm nay, vào hồi ..... giờ, ngày ….. / ….. / ….., tại Ban Quản lý sát hạch………………….., Tổ kiểm tra hồ sơ thí sinh dự sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo……………………….., gồm:

1. Ông (Bà)......................................................... , Chuyên viên.

2. Ông (Bà)......................................................... , Chuyên viên.

3. Ông (Bà)......................................................... , Đại diện cơ sở đào tạo.

Sau khi đối chiếu báo cáo số 1, báo cáo số 2 và kiểm tra hồ sơ của các thí sinh dự sát hạch.

KẾT QUẢ

Tổng số hồ sơ xin dự sát hạch: ………………………..

Số hồ sơ xét hợp lệ:................................................ , trong đó:

- Số thi mới:................................. - Số hồ sơ thi lại và vắng:....................................................

(Theo bảng phân loại dưới đây)

Khóa học

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hồ sơ hợp lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch hợp lệ được sát hạch (có danh sách kèm theo).

Số hồ sơ không hợp lệ: ……., được phân theo các lý do (theo bảng dưới đây).

Hạng/Lý do

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F

Không có trong danh sách báo cáo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn đề nghị dự sát hạch không đúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đủ thời gian đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đủ thâm niên nâng hạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đủ hoặc hết hạn tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sai lệch với chứng minh nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận sức khỏe không đúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy phép lái xe hết hạn, không có hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch không hợp lệ (có danh sách kèm theo).

Tổ kiểm tra lập biên bản này báo cáo Ban Quản lý sát hạch cho số thí sinh có hồ sơ hợp lệ trên được dự sát hạch.

CÁN B KIỂM TRA H 
(Ký và ghi rõ họ, tên)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE
(Ký và ghi rõ họ, tên)