SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ...
ĐOÀN KIỂM TRA CẤP
GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI
XE MÔ TÔ, MÁY KÉO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

………., ngày …….. tháng ………. năm 20…..

 

BIÊN BẢN KIM TRA 
XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE MÔTÔ, MÁY KÉO

Hôm nay, ngày…../…../….., chúng tôi gồm:

1. Ông (bà)....................................... Trưởng (Phó) phòng................................................ );

2. Ông (Bà)........................................ Chuyên viên phòng................................................. );

3. Ông (Bà)...........................................Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở đào tạo;

4. Ông (Bà).......................................... Trưởng phòng đào tạo cơ sở đào tạo.

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

.......................................................................................................................................

Kết quả kiểm tra như sau (đánh dấu nhân vào ô vuông)

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

2. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

3. Phòng học cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

Tài liệu phục vụ đào tạo....................................................................................................

Giáo viên có ………….. người đủ tiêu chuẩn (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo)

Xe tập lái có .... xe đủ tiêu chuẩn (có giấy đăng ký kèm theo), trong đó:

- Xe hạng A1:.................. chiếc;

- Xe hạng A2:.................. chiếc;

- Xe hạng A3:.................. chiếc;

- Xe hạng A4:.................. chiếc;

Sân tập lái có diện tích………..m2, đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

Đường tập lái xe là đường ………………………. đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………………xem xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng:...........................................................................................................................

Tên cơ sở đào tạo:......................................................................................................

Địa chỉ.........................................................................................................................

Số điện thoại: ……………………….……; Fax:.............................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:.............................................................................

Họ tên Hiệu trưởng (Giám đốc):...................................................................................

Họ tên Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc):....................................................................

TRƯỞNG (PHÓ) PHÒNG...
(BAN QL ĐTSHCGPLX)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)