CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 
XÉT CP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

Hôm nay, ngày….. / ….. / ….., chúng tôi gồm:

Ông (Bà) ……………..Trưởng (Phó) Vụ Quản lý phương tiện người lái; Phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)...................................................................

Ông (Bà) ……………….. Chuyên viên Vụ Quản lý phương tiện người lái, phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)...........................................................

Cơ sở đào tạo lái xe gồm có:

1. Ông (Bà):.......................................................................................................................

2. Ông (Bà):.......................................................................................................................

3. Ông (Bà):.......................................................................................................................

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

.........................................................................................................................................

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Các phòng khác:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Ghi rõ s lượng, diện tích, các trang thiết bị, đồ dùng dạy học từng loại phòng học)

7. Giáo viên có ………….người đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Giáo viên dạy lý thuyết (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo).........................................

- Giáo viên dạy thực hành lái xe (danh sách trích ngang, h sơ kèm theo)..............................

8. Xe tập lái có ……….xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Xe hạng B:.................... chiếc;

- Xe hạng C:.................... chiếc;

- Xe hạng D:.................... chiếc;

- Xe hạng E:.................... chiếc;

- Xe hạng F:.................... chiếc.

9. Sân tập lái có ………..sân với diện tích ………. m2, được thảm nhựa (bê tông),………………. đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

10. Đường tập lái xe là đường ……………………… đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Giám đốc Sở Giao thông vận tải) xem xét, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng ………………….. học viên (trong đó, hạng B: ………..., hạng C: ………...,hạng D: ………..., hạng E: ………..., hạng F: ………...).

Tên cơ sở đào tạo:............................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:……………………….Fax:...............................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:.....................................................................................

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):........................................

 

     ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

     ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Mu được s dụng khi cấp lại giấy phép hết hạn kết hợp với nâng hạng, tăng lưu lượng đào tạo.