CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN KIM TRA 
XÉT CẤP MỚI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

Ngày …../ ….. / ……, Đoàn kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe được thành lập tại Quyết định số: …………ngày …../ ….. / ….. của Giám đốc Sở Giao thông vận tải……………., đã tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:..................................................................................................

Thành phần Đoàn gồm có:

1. Ông (Bà): .........................................

2. Ông (Bà):..........................................

3. Ông (Bà): .........................................

4. Ông (Bà): .........................................

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải - Trưởng Đoàn.

Trưởng (Phó) phòng……….Sở Giao thông vận tải.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chuyên viên Phòng …………………….. - Thư ký.

Thành phần Cơ sở đào tạo lái xe gồm có:

1. Ông (Bà):.......................................................................................................................

2. Ông (Bà):.......................................................................................................................

3. Ông (Bà):.......................................................................................................................

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Các phòng học khác:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Giáo viên có ………………người đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Giáo viên dạy lý thuyết…………….người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo);

- Giáo viên dạy thực hành lái xe………..người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo).

8. Xe tập lái có…………xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Xe hạng B:.................... chiếc;

- Xe hạng C:.................... chiếc;

- Xe hạng D:.................... chiếc;

- Xe hạng E:.................... chiếc;

- Xe hạng F:.................... chiếc.

9. Sân tập lái có………..sân với diện tích……...m2, được thảm nhựa (bê tông, ghi rõ các điều kiện khác), đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

10. Đường tập lái xe là đường (ghi rõ tên đường) ………………………….. đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng: ……………học viên (trong đó, hạng B: ………..., hạng C: ………..., hạng D: ………..., hạng E: ………..., hạng F: ………...).

Tên cơ sở đào tạo:............................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:………………….Fax:......................................................................................

Cơ quan trực tiếp quản lý:..................................................................................................

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):........................................

 

TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN SỞ LĐ - TB&XH
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)