Mẫu TP/CN-2011/CN.07.b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

                                                                                                            

BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG VỀ VIỆC  

CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

(dùng trong trường hợp trẻ em bị bỏ rơi sống tại cơ sở nuôi dưỡng)

 

>> Xem thêm:  Mr. Lưu Tý - Chuyên viên pháp lý phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Hôm nay, ngày................ tháng................ năm................. tại.....................

...................................................................................................................

Tôi tên là:...................................................................................................

chức vụ:..................................................................................................... 

đơn vị công tác ...................................................................................tiến hành việc lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi  theo quy định tại Điều 20 và 21 của Luật Nuôi con nuôi.

Sau khi được tư vấn đầy đủ về các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, giám đốc cơ sở nuôi dưỡng đã thể hiện việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi như sau:

 

Tôi, người ký tên dưới đây:

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Dân tộc

 

Quốc tịch

 

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu    

 

Nơi cấp

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

Nơi thường trú

 

 

Điện thoại/ fax/email

 

 

Là  giám đốc ............................... ..............(1), nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có tên dưới đây :

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận con nuôi ở Việt Nam thực hiện như thế nào ?

      -    Họ và tên trẻ em:............................ ....................Giới tính:.......................

-Ngày, tháng, năm sinh:

-Nơi sinh:

-Dân tộc: Quốc tịch: .

-Nơi thường trú:...........................................................................................................

Xin khẳng định như sau:

1. Tôi đã được tư vấn đầy đủ về  các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

 

2. Tôi đồng ý cho trẻ em có tên trên làm con nuôi. Việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không có bất cứ sự đền bù hay thoả thuận vật chất nào.

 

>> Xem thêm:  Cấp dưỡng cho con khi chưa đăng ký kết hôn được thực hiện như thế nào ?

3. Tôi hiểu rằng, việc cho trẻ em làm con nuôi sẽ phát sinh mối quan hệ cha mẹ và con lâu dài, ổn định giữa cha mẹ nuôi và con nuôi.

 

4. Tôi hiểu rằng sau ngày..................tháng.............. năm.............(2), tôi không  được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.

 

5. Tôi xin cam đoan, kể từ ngày được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng đến nay, trẻ em không có thân nhân đến nhận, và cũng không được người trong nước đến nhận làm con nuôi; việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em (3).

 

 

                                                                                      .................., ngày............tháng............... năm.................

Ý kiến của trẻ em từ 9 tuổi  trở lên                                                                                   GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG                   

  được cho làm con nuôi                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên )                     

>> Xem thêm:  Người bị mất năng lực hành vi dân sự có thể kết hôn không ?

          (Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên 

Xác nhận của người lấy ý kiến

Tôi xác nhận rằng  người có tên trên đã bày tỏ sự tự nguyện đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và đã ký tên/điểm chỉ trước mặt tôi.

 

  ................, ngày............tháng..........năm.........

 Người lấy ý kiến

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan  có thẩm quyền (4)   xác nhận chữ ký bên là của

Ông/Bà .............................................là người đã đã tiến hành việc lấy ý kiến về việc cho trẻ em...........................làm con nuôi

 

.........................., ngày............tháng..........năm.............

TM. .............................................................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 


(1) Ghi đầy đủ tên của cơ sở nuôi dưỡng.

(2)15 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi trong nước; 30 ngày kể từ ngày lấy ý kiến đối với trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài.

(3) Trường hợp nuôi con nuôi trong nước thì không cần viết đoạn “...và  cũng không....tốt nhất của trẻ em.”

(4) Trường hợp công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đi lấy ý kiến, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận; trường hợp cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp đi lấy ý kiến, thì  Sở Tư  pháp xác nhận . 

>> Xem thêm:  Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài thì làm như thế nào ?