CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN KHÔNG THÀNH

 (V/v: Trả nợ Công ty …………………………..)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo giấy ủy quyền lập ngày… tháng …. năm 20…. giữa Ông/bà………………(Nguyên là Giám đốc Công ty TNHH…………) cho Anh …………. sinh năm 19... CMND số …. ngày cấp …/…/20… do công anh tỉnh ……. cấp.

Căn cứ vào ý chí của các bên.

……., ngày …. tháng ….. năm 20…..,Chúng tôi gồm có:

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

BÊN A: CÔNG TY TNHH …………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……. đăng ký lần đầu …. tháng ….. năm 20…… (Đăng ký thay đổi lần thứ ….: Ngày…. tháng …. năm 20……).

Địa chỉ: Đường ….., phường ……….., thị xã………..., tỉnh ……….., Việt Nam.

Điện thoại: ……………………                 Fax: …………………….

BÊN B:……………………………………………………………...

Địa chỉ: Xã……………., huyện……….., tỉnh………………………

Số CMT: ……………..   ngày cấp …/…./20….. nơi cấp Công an tỉnh …..

 

Cùng thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận giải quyết công nợ giữa Công ty TNHH …………….. với Ông/bà …………………. với những điều, khoản sau:

1. Hai bên không đạt được thỏa thuận thanh toán khoản nợ đến hạn chủa Bà Thoa. Và thống nhất giải quyết tranh chấp vụ việc tại tòa án nhân dân huyện Sông Lô.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

2. Các thỏa thuận khác:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

3. Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                    BÊN A                                                                      BÊN B

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)