Mẫu số 08

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:         /BBTNHSYCGĐ

………….., ngày …. tháng ….. năm …….

 

       

 

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Hồi ………. giờ ……… phút, ngày …… tháng …… năm 20 ……

Căn cứ Văn bản yêu cầu giám định ngày ……. tháng …… năm ……

Của: …………………………………………………………………………

Tại: (tên, địa chỉ tổ chức giám định Pháp y tâm thần) …………………………

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: ……………….

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2020, Biên bản thỏa thuận các bên

Số CMND: ……………. ngày cấp …………… nơi cấp ………………………

Đại diện cơ quan/gia đình: ………………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng giám định: ………………………………………………..

Bên nhận:

Ông/ Bà: ……………….. Chức vụ: …………….. Điện thoại: ………………

Đại diện tổ chức Pháp y tâm thần: ………………………………………………

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ yêu cầu giám định pháp y tâm thần của đối tượng:

Họ và tên: …………………………… Năm sinh: ……….. Giới tính: ………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2020

1. Văn bản yêu cầu giám định pháp y tâm thần nêu trên.

2. ……… bút lục, được đánh số từ 01 đến .... (có bảng kê kèm theo);

Ngoài ra hai bên không giao, nhận tài liệu gì khác.

Biên bản được lập thành 02 bản, hoàn tất hồi …… giờ ….. phút, ngày …… tháng …… năm …… Mỗi bên giữ 01 bản.

Những người có tên trên cùng đọc lại và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận chữ ký người nhận và đóng dấu

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)