1. Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN TNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE

Ảnh màu
3 cm x 4 cm
(chụp không quá 06 tháng)

Họ và tên thí sinh:.................................................. Nam (Nữ).................

Sinh ngày …../ …../ ….. Quốc tịch:...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................

Nơi cư trú:.................................................................................................

Số giấy CMND (hoặc hộ chiếu):...., cấp ngày …../ …../ ….. tại ................

Thi lấy giấy phép lái xe:...................................Hạng:...............................

Học lái xe tại cơ sở đào tạo:....................................................................

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Thí sinh ký và ghi rõ họ tên

A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYT

Lần thứ 1: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên:

B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 1: Ngày ….. tháng …… năm ……

Sát hạch lái xe trong hình

Ngày sát hạch:

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên

Sát hạch lái xe trên đường

Ngày sát hạch:

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt £ Không đạt £

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYT

Lần thứ 2: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên:

B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 2: Ngày ….. tháng …… năm ……

Sát hạch lái xe trong hình

Ngày sát hạch:

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên

Sát hạch lái xe trên đường

Ngày sát hạch:

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt £ Không đạt £

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phù hiệu học viên tập lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

PHÙ HIỆU HỌC VIÊN TẬP LÁI XE

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN......
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO......

Ảnh màu
3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

HỌC VIÊN TẬP LÁI XE

NGUYỄN VĂN B

Tập lái xe hạng: B2

Quy cách:

- Kích thước: 50 mm x 85 mm;

- Được in trên giấy trắng chất lượng tốt, ép plastic kẹp trong mica đeo ở phía ngực trái hoặc ở cổ;

- Phía trên ghi tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và tên cơ sở đào tạo - phông chữ Times New Roman, in hoa, đứng, cỡ chữ 10;

- Phía dưới bên trái là ảnh màu 3 cm x 4 cm (có đóng dấu giáp lai của cơ sở đào tạo);

- Phía dưới bên phải ghi:

+ Dòng HỌC VIÊN TẬP LÁI XE - phông chữ Times New Roman, in hoa đứng, đậm, cỡ chữ 13;

+ Họ tên học viên - phông chữ Times New Roman, in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 14;

+ Hạng giấy phép lái xe học lái - phông chữ Times New Roman, in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 14.

3. Mẫu biên bản ktra xét cấp GP ĐTLX mô tô, máy kéo

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ...
ĐOÀN KIỂM TRA CẤP
GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI
XE MÔ TÔ, MÁY KÉO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………., ngày …….. tháng ………. năm 20…..

BIÊN BẢN KIM TRA
XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE MÔTÔ, MÁY KÉO

Hôm nay, ngày…../…../….., chúng tôi gồm:

1. Ông (bà)....................................... Trưởng (Phó) phòng................................................ );

2. Ông (Bà)........................................ Chuyên viên phòng................................................. );

3. Ông (Bà)...........................................Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở đào tạo;

4. Ông (Bà).......................................... Trưởng phòng đào tạo cơ sở đào tạo.

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

.......................................................................................................................................

Kết quả kiểm tra như sau (đánh dấu nhân vào ô vuông)

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

2. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

3. Phòng học cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Đúng tiêu chuẩn £

Không đúng tiêu chuẩn £

Tài liệu phục vụ đào tạo....................................................................................................

Giáo viên có ………….. người đủ tiêu chuẩn (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo)

Xe tập lái có .... xe đủ tiêu chuẩn (có giấy đăng ký kèm theo), trong đó:

- Xe hạng A1:.................. chiếc;

- Xe hạng A2:.................. chiếc;

- Xe hạng A3:.................. chiếc;

- Xe hạng A4:.................. chiếc;

Sân tập lái có diện tích………..m2, đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

Đường tập lái xe là đường ………………………. đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………………xem xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng:...........................................................................................................................

Tên cơ sở đào tạo:......................................................................................................

Địa chỉ.........................................................................................................................

Số điện thoại: ……………………….……; Fax:.............................................................

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:.............................................................................

Họ tên Hiệu trưởng (Giám đốc):...................................................................................

Họ tên Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc):....................................................................

 

 

TRƯỞNG (PHÓ) PHÒNG...
(BAN QL ĐTSHCGPLX)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

4. Mẫu giấy chứng nhận TT SHLX đủ điều kiện hoạt động

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……………./

Hà Nội, ngày …….. tháng …… năm 20….

GIẤY CHỨNG NHẬN

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số …../…../TT-BGTVT ..... /…../….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN ………../BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày .... /….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe ………………… của Đoàn kiểm tra ngày ….. / ….. / …..;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải …………………… tại văn bản số ………. ngày ….. /….. / ….. về việc kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái,

TNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE...........

1. Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại:................................................. - Fax:...................................................................

2. Cơ quan quản lý hoạt động trực tiếp:

3. Trung tâm sát hạch lái xe …………… là trung tâm sát hạch loại …….., đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng: ………., được sử dụng các xe sát hạch:... xe hạng A1,... hạng A2,...,… hạng C,... (có danh sách kèm theo).

Trung tâm sát hạch lái xe... phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng du)

Giấy chứng nhận này có giá trị đến
ngày…..tháng…..năm…..

5. Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Ảnh màu 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

Căn cứ Quyết định số …… / ……ngày …../ ….. / ……. của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…

CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):.............................................................................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................

Quy cách:

- Kích thước: 150 mm x 200 mm;

- “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 21.

Ghi chú: trường hợp giáo viên đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe muốn chuyển lên hạng dạy thực hành cao hơn thì phải qua tập huấn hạng tương ứng để cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

6. Mẫu đơn đề nghị tập huấn cấp giấy CN GV dạy lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN Đ NGHỊ TẬP HUẤN, CP GIẤY CHNG NHẬN
GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…..)

Tôi là:....................................................... Quốc tịch:...............................................................

Sinh ngày: ….. / ……. / ……. Nam, Nữ:…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................

Nơi cư trú:...............................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân số:......................................... , cấp ngày: ……. / …… / ……..

Nơi cấp:..................................................................................................................................

Có giấy phép lái xe số:…………………,hạng…………….do:...................................................

cấp ngày: …… / …… / ……

Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng

.........................................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- 01 bản sao có công chứng giấy phép lái xe (còn thời hạn);

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:...............................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

7. Mẫu giấy phép đào tạo lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy phép đào tạo lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật hiện nay:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……………../

………….., ngày …….. tháng …… năm 20….

GIẤY PHÉP

ĐÀO TẠO LÁI XE

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số ……./……./TT-BGTVT ……./……../ ……… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số ……………… ngày ……./……/…… của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc............................................................................ ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng............................................................................................,

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho:.........................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

- Điện thoại.................................................. - Fax:...................................................................

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:....................................................................................................

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

-Hạng:....................................................................................................................................

- Lưu lượng:............................................................................................................................

5. Địa điểm đào tạo:.................................................................................................................

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

Giấy phép này có giá trị đến
ngày…..tháng…..năm…..

 

8. Mẫu bản khai TGHN và số Km lái xe an toàn

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BẢN KHAI

THỜI GIAN HÀNH NGHỀ VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN

Tôi là:................................................................................................................................

Sinh ngày: ….. / ……. / ……. Nam, Nữ:…….

Nơi cư trú:.........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dânsố:....................................................................................

Cấp ngày: ……. / …… / …….. Nơi cấp:............................................................................

Hiện tại tôi có giấy phép lái xe số:........................................ , hạng.................................

do:............................................................................................... cấp ngày: ….. / ….. /…..

Từ ngày được cấp giấy phép lái xe đến nay, tôi đã có ….. năm lái xe và có ….. km lái xe an toàn.

Đề nghị …………………………………. cho tôi được dự sát hạch nâng hạng lấy giấy phép lái xe hạng ……

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên.

………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)

9. Mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BIÊN BẢN TNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE

Ảnh màu
3 cm x 4 cm
(chụp không quá 06 tháng)

Họ và tên thí sinh:.................................................. Nam (Nữ).................

Sinh ngày …../ …../ ….. Quốc tịch:...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................

Nơi cư trú:.................................................................................................

Số giấy CMND (hoặc hộ chiếu):...., cấp ngày …../ …../ ….. tại ................

Thi lấy giấy phép lái xe:...................................Hạng:...............................

Học lái xe tại cơ sở đào tạo:....................................................................

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
(
Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYT

Lần thứ 1: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên:

B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 1: Ngày ….. tháng …… năm ……

Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

Ngày sát hạch:

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt £ Không đạt £

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. BAN QUẢN LÝ SÁT HẠCH
TRƯỞNG BAN
(Ký tên, đóng dấu)

A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYT

Lần thứ 2: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên:

B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 2: Ngày ….. tháng …… năm ……

Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

Ngày sát hạch:

Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên

Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt £ Không đạt £

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. BAN QUẢN LÝ SÁT HẠCH
TRƯỞNG BAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

10. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ TS dự thi SHLX

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN KIM TRA HỒ THÍ SINH D SÁT HẠCH LÁI XE

Hôm nay, vào hồi ..... giờ, ngày ….. / ….. / ….., tại Ban Quản lý sát hạch………………….., Tổ kiểm tra hồ sơ thí sinh dự sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo……………………….., gồm:

1. Ông (Bà)......................................................... , Chuyên viên.

2. Ông (Bà)......................................................... , Chuyên viên.

3. Ông (Bà)......................................................... , Đại diện cơ sở đào tạo.

Sau khi đối chiếu báo cáo số 1, báo cáo số 2 và kiểm tra hồ sơ của các thí sinh dự sát hạch.

KẾT QUẢ

Tổng số hồ sơ xin dự sát hạch: ………………………..

Số hồ sơ xét hợp lệ:................................................ , trong đó:

- Số thi mới:................................. - Số hồ sơ thi lại và vắng:....................................................

(Theo bảng phân loại dưới đây)

Khóa học

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F

Tổng số

Số hồ sơ hợp lệ

Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch hợp lệ được sát hạch (có danh sách kèm theo).

Số hồ sơ không hợp lệ: ……., được phân theo các lý do (theo bảng dưới đây).

Hạng/Lý do

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F

Không có trong danh sách báo cáo 1

Đơn đề nghị dự sát hạch không đúng

Chưa đủ thời gian đào tạo

Chưa đủ thâm niên nâng hạng

Chưa đủ hoặc hết hạn tuổi

Sai lệch với chứng minh nhân dân

Giấy chứng nhận sức khỏe không đúng

Giấy phép lái xe hết hạn, không có hồ sơ

Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch không hợp lệ (có danh sách kèm theo).

Tổ kiểm tra lập biên bản này báo cáo Ban Quản lý sát hạch cho số thí sinh có hồ sơ hợp lệ trên được dự sát hạch.

CÁN B KIỂM TRA H
(Ký và ghi rõ họ, tên)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE
(Ký và ghi rõ họ, tên)