Phụ lục XIII

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA LẦN THỨ HAI

Thi hành Quyết định số..../QĐ-.... ngày..../...../200... của ....... về việc tổ chức Hội đồng thi, kiểm tra cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM phương tiện thuỷ nội địa tại.......

Phiên họp bắt đầu hồi.....giờ..., ngày....tháng....năm 20....

Chủ trì: ông (bà)..... - Chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra.

NỘI DUNG

I. XÉT KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA:

- Tổng số thí sinh đăng ký:...thí sinh

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

- Số thí sinh dự thi, kiểm tra:....thí sinh

- Số thí sinh không dự thi, kiểm tra:....thí sinh

- Các vấn đề vướng mắc có liên quan đã giải quyết.

 

KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA

THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG, CCCM

THI LÝ THUYẾT

THI THỰC HÀNH

KẾT QUẢ

Tổng

số

Đạt

Không đạt

Tổng số

Đạt

Không đạt

Đỗ

Không

đỗ

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

T3

 

 

 

 

 

 

 

 

T4

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm: ........................................................................................................

............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Khuyết nhược điểm:........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Các kiến nghị:..................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Bảng mã HS và danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm

Các nội dung trên đã được toàn thể Hội đồng nhất trí. Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)...................................... xem xét, quyết định công nhận kết quả thi, kiểm tra và cấp GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM cho học viên.

Phiên họp kết thúc hồi.....giờ..., ngày....tháng....năm 20....

 

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ và tên)

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức mới nhất