BIỂU ĐỒ CHẠY XE

(DO SỞ GTVT NƠI ĐẾN XÂY DỰNG VÀ NIÊM YẾT)

- Tên tuyến: ……………………………………………………………………………....

- Bến xe nơi đi: …………………….;       Bến xe nơi đến: ………………………….

- Mã số tuyến: …………………………………………………………………………….

- Hành trình tuyến: ………………………………………………………………………

- Cự ly tuyến: ……………………………………………………………………………..

- Tổng số chuyến xe/ngày/tháng: ……………………………………………………..

STT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 31

Nơi 
đi

Nơi 
đến

Nơi
đi

Nơi đến

Nơi
đi

Nơi đến

Nơi 
đi

Nơi đến

 

 

 

 

1

6:00

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Những chuyến xe (gồm giờ xuất bến nơi đi và giờ xuất bến nơi đến) theo nguyên tắc phân biệt mầu:

+ Mầu xanh là có doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác;

+ Mầu trắng là chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác;

+ Mầu vàng là có doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký khai thác Sở đang kiểm tra Hồ sơ.