Mu số 21

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

HĐND(1)………………………..
UBND(2)………………………..
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

BIỂU MẪU THỐNG KÊ

Số lượng ngưi bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi cư trú

Hành vi vi phạm

Số của Quyết định áp dụng biện pháp

Thờihạngiáodục

Việc thay đổi nơi cư trú

Tạm đình chỉ thi hành quyết định

Miễn chấp hành phần thời gian còn lại

Ngày, tháng, năm chấp hành xong quyết định

Ghichú

Nam

Nữ

Nơi đăng ký thường trú

Chỗhiệnnay

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

* Mẫu này được sử dụng để thống kê định kỳ 06 tháng và 12 tháng tình hình áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn dùng cho cấp xã.

(1)(2) Tên xã/phường/thị trấn.

Cột 10: Thống kê số người được giáo dục thay đổi nơi đăng ký thường trú hoặc theo gia đình chuyển đến địa phương khác.