Phụ lục 60

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

ĐĂNG KÝ

NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀ GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ PHỤC VỤ SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC NĂM....

Kính gửi: Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

Đăng ký năm

20(1)...

(tấn)

Số lượng được cấp năm 20(2)…

(tấn)

Ước thực hiện nhập khẩu năm

20(3)... (tấn)

Đăng ký nhập khẩu năm

20(4)...(tấn)

I

Nguyên liệu thuốc lá trong đó:

 

 

 

 

1

Nguyên liệu lá thuốc lá

 

 

 

 

2

Nguyên liệu sợi thuốc Lá

 

 

 

 

3

Nguyên liệu thuốc lá tấm

 

 

 

 

4

Nguyện liệu cọng thuốc lá

 

 

 

 

II

Giấy cuốn điếu

 

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Số lượng đăng ký của năm trước

(2): Số lượng được cấp năm trước

(3): Ước thực hiện nhập khẩu của năm báo cáo

(4): Đăng ký nhu cầu nhập khẩu năm sau