MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố………

Tên tôi là: …………….. sinh ngày ………….. tháng ……………… năm …………………

Giới tính: ……………………………………………………………………………………….....

Số CMND ………………………………………… Ngày cấp ………/………../………….……

Nơi cấp          ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc: ………., số tài khoản ……. tại ngân hàng:……, mã số thuế……….. , địa chỉ Email (nếu có):…………

Hiện cư trú tại: …………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): …………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………………

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo: ……………………………………………………………………………

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: …

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: …

Địa chỉ:       …………………………… Số điện thoại …………………. fax (nếu có) ……

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.......................tháng …………….. năm …………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …………………………tháng.

Nhu cầu của tôi về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: có £ không £

Nếu có:

- Tư vấn:........................................................................................................................

- Giới thiệu việc làm: ……………………………………………………………………………

- Ngành nghề đào tạo là: ……………………………………………………….; thời gian đào tạo………….; nơi đào tạo (nếu có) ………………………………………………………………….

Tôi đăng ký thất nghiệp và sẽ thực hiện theo đúng quy định./.

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)