Mẫu số 01

Tên Doanh nghiệp:……………………

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ

Thỏa ước lao động tập thể

Kính gửi:……………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

Họ tên, chức vụ:…………………………………………………………….

2. Đại diện tập thể lao động

Họ tên, chức vụ:……………………………………………………………

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày …….tháng ……năm……

 - Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu

 - Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung

 - Gia hạn thỏa ước lao động tập thể

Đề nghị được đăng ký tại …………………………………………………

Tài liệu đăng ký gồm có bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động./.

 

..….., ngày ……. tháng……năm…..

Giám đốc doanh nghiệp

Ký tên và đóng dấu