Phụ lục số 02:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, BAN KIỂM SOÁT,

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

I. Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn

STT

Họ và tên cá nhân /Tên công ty

(sắp xếp theo thứ tự về tỷ lệ sở hữu từ cao xuống thấp)

Thông tin về cổ đông/thành viên góp vốn

Số lượng cổ phần, phần vốn góp

Giá trị cổ phần, phần vốn góp

Tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp/vốn điều lệ

Chữ ký

Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp (đối với tổ chức)

 

Số CMTND

(đối với cá nhân góp vốn, người đại diện phần vốn góp)

 

 

 

 

A

Cổ đông sáng lập/thành viên sáng lập

 

 

 

 

1

Công ty A

Đại diện phần vốn góp của công ty là

Ông/bà:

Nguyễn văn/thị B

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn  Văn A

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

B

Cổ đông/thành viên góp vốn

 

 

 

 

1

Công ty A

Đại diện phần vốn góp của công ty là

Ông/bà:

Nguyễn văn/thị B

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn  Văn A

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

II. Danh sách hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát

STT

Họ và tên

Số CMTND/ Hộ chiếu

Loại thành viên HĐQT (độc lập/khác)

Chức vụ

Chức vụ khác tại công ty QLQ

Chữ ký

A

Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng Thành viên

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

B

Thành viên Ban kiểm soát

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

III. Danh sách nhân viên nghiệp vụ, KSNB và các bộ phận khác

STT

Họ và tên

Số CMTND hoặc Hộ chiếu

Loại CCHN kinh doanh chứng khoán hoặc tương đương/cơ quan cấp

Vị trí công tác dự kiến

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về  những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

TM. Cổ đông, thành viên, chủ sở hữu

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

 

 

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng