CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIẤY PHÉP LÁI XE ĐÃ CẤP

Học lái xe hạng: ............. Khóa: ........

(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân(hộ chiếu)

Nơi thường trú

Nơi cưtrú

Đã có giấy phép lái xe

 Hạng

Số

Ngày tháng năm cấp

Cơ quan cấp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Tên xếp theo vần A, B, C...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày……..tháng ….. năm 20 …
THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)