(TÊN TỔ CHỨC)……

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KIỂM ĐỊNH VIÊN

STT

Họ và tên

Phạm vi kiểm định phân công

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

……., ngày ….. tháng….. năm ……
Đại diện Tổ chức ....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )