DANH SÁCH THÍ SINH D SÁT HẠCH Đ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG .............

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức khỏehp lệ

Đã có giấy phép lái xe

Số chứng chỉ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo

Ghi chú

Hạng

Thâm niên hành nghề

Năm hành nghề

Số km lái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tên xếp theo vần A, B, C ...