TỔNG CỤC ĐBVN (SỞ GTVT…)
VỤ (PHÒNG) QLPT&NL

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

DANH SÁCH THÍ SINH D SÁT HẠCH LẠI Đ CP GIY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Vụ (Phòng) Quản lý PT&NL đề nghị Lãnh đạo Tổng cục (Sở) chấp thuận để các thí sinh có tên dưới đây được dự sát hạch cùng với kỳ sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo…………………………….. tổ chức ngày ….. / ….. / …..

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơicưtrú

Hạng giấy phép lái xe

Sgiy phép lái xe

Cơ quan quản lý giấy phép lái xe

Ngày hếthạn

Lý do sát hạch

Nội dung sát hạch

Ghi chú

 

Tên xếp theo vần A, B, C….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP
(Ký và ghi rõ họ, tên)

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐC)
VỤ TRƯỞNG (TRƯỞNG BAN .....)
(Ký tên, đóng dấu)